• El clima El clima

    A la Serra de Tramuntana apareix un bioclima de tipus mesomediterrani subhumit /humit, i supramediterrani humit en alguns llocs, segons la classificació d´Enberger. En qualsevol cas, es tracta sempre d´un clima mediterrani en tots els sentits, dins el que s´observen contrastos amb el pla, les marines i les serres de Llevant de l&acut [...]

    Llegir més »

PAISATGE NATURAL

/

Els elements físics fonamentals

PDF

La descripció del context físic i natural en el que s´ha desenvolupat el paisatge cultural de la Serra de Tramuntana és la primera passa per poder comprendre els factors naturals que han condicionat el desenvolupament social i econòmic dels pobles i habitants de la Serra de Tramuntana.

Els elements físics fonamentals de la Serra són els següents:

  1. Un relleu abrupte, amb un gradient altitudinal fins als 1.450 metres d´alçària, molt proper a la mar, format per roques calcàries de gran duresa i sobre les quals es desplega un modelat càrstic amb torrents, canons i altres morfologies càrstiques, més un sistema de fonts i aquïfers amb un règim hídric mediterrani.
  2. Un clima marcat per la mediterraneïtat, caracteritzat pels estius secs i càlids i els hiverns suaus, amb un règim de precipitacions irregulars amb una punta destacada a l´octubre, a més d´un gradient pluviomètric entre una zona central més humida i uns extrems més àrids.
  3. Una vegetació de bosc mediterrani en el qual apareix l´alzinar (Quercion ilicis) com a comunitat vegetal climàcica, substituïda en les zones menys humides per una màquia d´ullastrar (Oleo ceratonion) termòfila i molt corrent a tota la Mediterrània, que colonitza aquells espais on l´alzinar s´ha degradat. El pi blanc (Pinus halepensis) apareix com una espècie individualitzada molt abundant, lligada a la màquia.
  4. Una fauna silvestre abundant en endemismes i marcada per la doble insularitat que suposa la presència d´una regió biogeogràfica muntanyosa relativament aïllada de la resta del territori de Mallorca, dins un espai insular.

Així, els valors ambientals de la Serra de Tramuntana són especialment notoris en allò que es refereix a la singularitat de les seves formes de relleu -particularment del càrstic-, l´originalitat de les seves comunitats vegetals, la presència de tàxons florístics i faunístics endèmics, rars o relictuals, i la diversitat ambiental dels seus hàbitats. En el cas de la flora, la Serra conserva 65 dels 97 endemismes descrits a l´arxipèlag balear, i 65 de les 68 plantes endèmiques de l´illa de Mallorca. A més a més, la Serra de Tramuntana ha constituït i encara és una font de recursos per a la societat mallorquina, ja que subministra no només productes agraris, forestals i ramaders, sinó que ho fa també en forma de recursos hídrics.